Субота, 15.08.2020, 17:34
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"  
Улашанівський ліцей імені Володимира Марковського
Меню сайту

 
Свята та події

Погода
Погода

Перевір свою швидкість інтернету

Наше опитування
УЧНЯМ: Навіщо вчитись в школі?
Всього відповідей: 46

Наші реквізити

Архів записів                 

 Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Освітня програма 2018-2019 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                       

Рішенням педагогічної ради                                                                                                                 

Протокол №5 від 25 травня                                                                                                           

Голова педагогічної ради

                           О.І. Комар

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НВК       

від 25.05.2018 № 57

Освітня програма

Улашанівського НВК імені Володимира Марковського

Славутської районної ради

 

Нормативно – правова підстава для розробки програми

Освітня програма Улашанівського НВК імені Володимира Марковського розроблена на виконання закону України «Про освіту», проекту закону України «Про загальну середню освіту», постанов  Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»,  від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказів МОН України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти І ступеня», від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІІ ступеня» (11 клас), від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІІ ступеня» (10 клас), листа МОН України №1/9-254 від 20.04.2018 р. "Щодо типових освітніх програм для 2-4 класів", листа МОН України №1/9-74 від 01.02.2018 р. "Щодо застосування  державної мови в освітній галузі"

Призначення школи та засіб її реалізації.

Освітня програма визначає зміст та організацію навчального процесу,  забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації освітнього процесу. Школа активно використовує педагогіку партнерства (співробітництва), що ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Тому зусилля педагогів направлені на подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень. Відзначається запит на підвищення рівня комфортності та матеріально-технічної бази, інформатизації навчального процесу та розвитку ІКТ. Тому в 2017 році науково–методичною проблемою, над якою працює колектив є «Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій»

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"  педагогічний колектив НВК імені Володимира Марковського ставить за мету – «створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті», оскільки НВК є:

- школою творчості для вчителів;

- школою спокою для батьків;

- школою радості для дітей.

Освітня программа НВК  спрямована на виконання:

- Конституції України;

- Законів України:

"Про освіту” ; "Про загальну середню освіту” ; "Про Національну програму інформатизації” ; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” ;"Про молодіжні та дитячі громадські організації”; "Про охорону дитинства” ;

- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Національної Програми "Діти України”;

- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- Конвенції про права дитини;

реалізацію:

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

створення:

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

- умов рівного доступу до освіти;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;

- необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення:

- стабільного функціонування навчального закладу;

- розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

- суттєвого зростання якості освіти;

- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Освітня програма визначає:

 • вимоги до осіб, які розпочинають навчання за програмою початкова освіта, базова середня освіта, профільна освіта;
 • загальний обсяг навчального навантаження, який визначає загальний обсяг навчального навантаження за кожним рівнем здобуття освіти, орієнтовну тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічну послідовності їх вивчення  подані в  навчальних планах (далі – таблиці);
 •   очікувані результати навчання та компетентності  учнів подані в рамках навчальних програм;
 • навчальні програми предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним складниками;  навчальні предмети  вибрані учнями на підсилення вивчення предметів, які мають гриф  Міністерством освіти і науки України»;
 •  форми організації освітнього процесу;
 •   системи внутрішнього забезпечення якості освіти, проведення поточного та підсумкового оцінювання;
 • кадрове забезпечення, навчально-методичне, навчально-технічне, соціально-психологічне середовище закладу освіти, створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу спрямована на:

 • поєднання стабільного змісту освіти і варіативності вибору навчальних дисциплін, наявності різних програм та альтернативних підручників з кожного предмету;
 • диференційованого та індивідуального навчання на всіх ступенях вільного застосування вчителями різних методик, навчання та виховання;
 • розширення повноважень вчителів, учнів, батьків в управлінні школою, вирішенні методичних, педагогічних, фінансових питань, завдань розвитку матеріальної бази;
 • утвердження в школі атмосфери гуманізму, поваги до особистості вчителя і учня;
 • формуванню у підростаючого покоління патріотизму, потреби турбуватись про майбутнє Батьківщини, національної самосвідомості;
 • суверенності: школа є самостійним, національним державно-громадським інститутом освіти, виховання і педагогічної діяльності. Це проявляється в практичній можливості розробки концепції системи, змісту, структури освіти і виховання,  навчального плану, програм та посібників, у вільному вирішенні всіх кадрових та інших питань управління школою матеріального та фінансового забезпечення;
 • єдності та взаємозв’язку школи з усіма сферами життя народу, його культурою, інтеграції всіх ціннісних виховних сил суспільства.

Особливість школи полягає у вивченні основних навчальних предметів з допомогою мультимедійної техніки. Така методика навчання має низку переваг над стандартною методикою, про що свідчать результати участі учнів та учителів школи в олімпіадах та освітніх проектах різних рівнів.

Вчителями та учнями школи розроблені та створені програмні продукти, які широко використовуються під час вивчення різноманітних шкільних курсів: математики, фізики, української мови та літератури, географії, біології  та іноземної мови.

Основним завданням педагогічного навчання в школі є реорганізація освітньої діяльності школи із засвоєння змісту навчальних предметів на формування здатності до практичного застосування набутих знань.

Вивчення усіх навчальних предметів базується на принципах особистісно орієнтованого навчання.

Основою методичної компетенції вчителя є досконале володіння методами проведення уроків, різноманітними формами роботи, методичними прийомами, уміння конструювати уроки класичних типів – набуття нових знань, формування умінь і навичок, узагальнення і систематизації, контролю знань, комбінованого, а також нестандартних уроків, що ефективно формують здатність до нестандартного мислення, творчості, підвищують інтерес до предмету, активізують навчальну діяльність.

В школі створено можливість для систематичного використання сучасних мультимедійних засобів навчання, комп’ютерної, проекційної техніки, педагогічних програмних засобів.

Усе це забезпечує можливість для досягнення навчальної діяльності – інтелектуально-творчого, морального, національно-культурного, естетичного збагачення, розвиток та закріплення на цій основі індивідуальних якостей шляхом засвоєння навчального матеріалу, вироблення умінь навчальної, трудової, організаційної, художньо-естетичної діяльності.

Мережа школи:

 • початкова школа – 1-4 класів – 4;
 • основна школа – 5-9 класів – 5
 • старша школа – 10-11 класів – 2;

     Кадрове забезпечення:

    Всього педагогічних працівників - 20

Із них мають :

кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії ” - 9

кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої кваліфікаційної категорії ”- 3

кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої кваліфікаційної категорії ”- 5

кваліфікаційну категорію “спеціаліст  - 3

 Педагогічне звання :

“Учитель-методист ” - 1

“Старший учитель ”  - 1

Розподіл працівників за віком:

 • до 30 років 6
 • 31 – 40 років 3
 • 41 – 50 років 5
 • 51 – 55 років – 1
 •  понад 55 років 5

Стаж педагогічної роботи:

 • від 0 до 3 1
 • від 3 до 10 5
 • від 10 до 20 3
 • 20 років і більше – 11

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Адміністрація НВК створює та забезпечує належні, безпечні та здорові умови здобуття освіти. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні , а також спортивного, актового ,медичного,  і комп'ютерного кабінетів, їдальні.

Школа має і кабінети: інформатики, фізики, математики, української мови та літератури, англійської мови, біології, хімії, історії.

 Для організації освітнього процесу в початковій школі задіяно 4 класні кімнати, 2 ігрових куточки, ігровий майданчик, спортивний майданчик, бібліотека.

Початкова школа розпочала підготовку до впровадження Нової української школи. Для цього створюється нове освітнє середовище, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою в школі  змінюється просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової, ігрової, проектної і дослідницької діяльності, урізноманітнюємо варіанти упорядкування освітнього простору – створюємо мобільні робочі місця, які можна легко трансформувати для групової роботи. Дизайн освітнього простору початкової школи  спрямований на розвиток дитини і мотивації її до навчання.

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Педагоги школи використовують у своїй роботі сучасні навчальні технології та методи навчання: метод проектування, дослідницькі, ігрові, групові технології, ІКТ. Однією зі складових освітньої технології є комп'ютерна підтримка навчання та управління навчальним процесом. В  НВК функціонує  2 класи, що забезпечені новими мультимедійними засобами ЕОР, які дозволяють широко використовувати  інформаціно-комунікативні технології в освітньому процесі.

Інформаційні технології, у сукупності з правильними відпрацьованими (або проектованими) технологіями навчання, використання активних методів навчання стають базою сучасної освіти, що гарантує необхідний рівень якості, варіативності, диференціації та індивідуалізації навчання та виховання.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День  знань – і  закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули загальною тривалістю  не менше 30 календарних днів.

Тривалість уроків:

у 1 класі – 35 хвилин;

у 2-4 класах – 40 хвилин;

у 5-11 класах – 45 хвилин.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальний план НВК імені Володимира Марковсього зорієнтований на роботу закладу за   5-денним навчальними тижнем.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Початкова освіта здобувається з 6 (7) років.   

На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 класи);
 • другий цикл початкової освіти – основний (3-4 класи);
 • перший цикл базової загальної середньої освіти – адаптаційний (5-6 класи);
 • другий цикл базової загальної середньої освіти – базове предметне навчання,

                   допрофільна підготовка (7- 9 класи).

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Профільна загальна  середня освіта розпочинається після здобуття базової загальної середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію з 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. Профільна  освіта здійснюється для учнів 10-11 класів. Освітня програма  школи та її статут передбачають вивчення математики,  української філології на високому рівні, який має відповідати світовим стандартам та вимогам сьогодення.

Робочий навчальний план НВК

 Визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні загальної середньої освіти, його розподіл між галузями знань та навчальними предметами за роками, послідовність їх вивчення.

Освітню програму для 1 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. (розробленої під керівництвом Савченко О. Я.)

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей,

  потреб та інтересів дітей.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі. У навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу, який вчитель може використовувати на свій розсуд (на засвоєння навчального матеріалу, піти з учнями в музей тощо). Наприкінці кожної чверті – корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей учнів, адже всі вони навчаються згідно зі своїми темпом та особливостями.

Повний зміст програми можна отримати звернувшись до адміністратора сайту....

 

 

 

 


Пошук
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Корисні посилання
Освітній проект «На Урок»